1. Статут

 

 

      

                              

ЗМІСТ

 

І

Загальні положення

ІІ

Комплектування дошкільного закладу

ІІІ

Режим роботи дошкільного закладу

IV

Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі

V

Організація харчування дітей у дошкільному закладі

VI

Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

VII

Учасники навчально-виховного процесу

VIII

Управління дошкільного закладу

IX

Майно дошкільного закладу

X

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

XI

Контроль за діяльністю дошкільного закладу

XII

Прикінцеві положення

 

І. Загальні положення

 1. Бугаківський  дошкільний навчальний заклад «Віночок» Бугаківської  сільської ради  Немирівського району Вінницької області (далі - дошкільний заклад) створено на підставі рішення 28 сесії 6 скликання Бугаківської сільської ради від 13.12.2013р.

Повна назва: Бугаківський дошкільний навчальний заклад «Віночок» Бугаківської  сільської ради  Немирівського  району Вінницької області.

Скорочена назва: Бугаківський  ДНЗ «Віночок»

Тип закладу – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) для дітей віком від одного до шести (семи) років.

Організаційно-правова форма: комунальний заклад

 1. Дошкільний заклад знаходиться за адресою:

22852

                        Вінницька область,

Немирівський район,

село Бугаків

вулиця Шкільна 1

1.3. Засновником дошкільного закладу є Бугаківська сільська рада. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, допомагає в організації  його матеріально-технічного забезпечення , будівництві і ремонті приміщень  та інших господарських питаннях, які виникають в процесі роботи дошкільного закладу.

 1. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
 2. Дошкільний заклад має печатку і штамп встановленого зразка , бланки з власними реквізитами.
 3. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7.Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань
дошкільної освіти:

•  збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

•   формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

•  забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8.Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9.Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

•   реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

•    забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

•    дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.11. Дошкільний заклад є не комерційним і не прибутковим  навчальним закладом.

II. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Заклад розрахований на 15місць.

 1. Група різновікова.
 2. У дошкільному закладі функціонують 1група  загального розвитку.

2.4. Дошкільний заклад має 1 групу з 9 годинним режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність групи  дітьми становить відповідно до нормативу.

2.6.Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно пред'явити:

 • заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
 • медичну довідку про стан здоров’я дитини;
 • свідоцтво про народження;
 • документи для встановлення батьківської плати.

2.7.За дитиною зберігається місце дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють на основі заяви;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини з дошкільного закладу не менш як 10 календарних днів.

III. Режим роботи дошкільного закладу

 1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом

 9 годин. Вихідні дні - субота, неділя, святкові.

 1. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

         початок роботи о 8.00, закінчення о 17.00.

IV. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі

4.1.Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

 1. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
 2. План роботи дошкільного закладу ,
  затверджується завідувачем дошкільного закладу і погоджується з начальником відділу освіти Немирівської РДА.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з головним державним санітарним лікарем Немирівської СЕС.

 1. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.
 2. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за програмами «Дитина»,  та іншими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки,  молоді та спорту України.
 3. Дошкільний заклад організовує освітній процес за гуманітарним  напрямом.

V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

 1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів,      визначених Міністерством охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки      України за погодженням з Міністерством фінансів.
 2. Порядок забезпечення продуктами харчування визначається на основі угод з постачальниками, що несуть відповідальність за якість продуктів харчування.
 3. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.
 4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі,санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

VI. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

 1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється спеціалістами Немирівського ЦПМСД на безоплатній основі.
 2. До основних обов’язків медичних працівників дошкільного закладу належать:
 • моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервового-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
 • організація і проведення медичних оглядів, у т.ч. поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
 • здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
 • медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

VII. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку,   керівник,   заступники   керівника,   педагогічні   працівники,   медичні   працівники, помічники вихователів та няні, батьки та особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи  в  роботі  встановлюються форми матеріального заохочення згідно чинного законодавства .

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

• безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

•  захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

•  захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

•   здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання дітей;
 • брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі не пізніше 10 днів після видачі квитанцій;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • в разі невідвідування дитиною дошкільного закладу протягом трьох днів, подати довідку про стан здоров'я дитини;
 • слідкувати за станом здоров'я дитини.

Відповідальність батьків або осіб, яких їх замінюють.

В разі невиконання батьками або         особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених чинним законодавством України, дошкільний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб.

7.6. Батьківські збори групи – колективний орган батьківського самоврядування групи та дошкільного закладу, покликані залучати батьків до активної участі в навчально-виховному процесі.

         Батьківські збори групи:

 • обирають органи батьківського самоврядування групи;
 • залучають батьків до участі в керівництві різними видами діяльності з дітьми поза заняттями;
 • заслуховують повідомлення педагогів, представників органів управління, адміністрації дошкільного закладу про стан і перспективи роботи в групі, в дошкільному закладі, а також розв’язують окремі питання, що хвилюють батьків;
 • вирішують питання організації фінансово-матеріальної підтримки групи та дошкільного закладу.

7.7. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітній кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України          «Про освіту» – вищу або середню спеціальну освіту),забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.8. Трудові  відносини регулюються законодавством  України  про  працю,  Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.9.  Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічне доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь в роботі органів самоврядування закладу;

•   на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

• проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

•   вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

•   на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

•   об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

•   на захист професійної честі та власної гідності.

7.10. Педагогічні працівники зобов'язанні:

 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору чи контракту;
 • дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради  школи  та інших заходах, пов'язаних з підвищенням    професійного    рівня,    педагогічної    майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівника;
 • інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.11.  Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючою.

7.12. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя,фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

 1. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди в Немрівському ЦПМСД один раз в шість місяців.
 2. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється,як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
 3. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують    посадових обов'язків, умови колективного договору або результатами атестації, не відповідають займаній посаді,звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VIII. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником та відділом освіти Немирівської РДА в межах повноважень, передбачених чинним законодавством.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади начальником відділу освіти з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається за погодженням із засновником майном і коштами дошкільного закладу відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розпис за погодженням із засновником дошкільного закладу;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу не менше 4 осіб, батьків – не менше 4 осіб.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення;
 • обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.4.  У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою.

До складу Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше дві треті  її членів.

Рада закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів,
 • розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти,
 • зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу,
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу,
 • погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків,
 • інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

8.5.         У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж один раз на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно - відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

IX. Майно дошкільного закладу

9.1. Майно дошкільного закладу  належить до комунальної власності Бугаківської територіальної громади.

X. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

 • місцевого бюджету, що надходять у розмірі не нижчому від передбаченого нормативами фінансування дошкільного закладу;
 • понадпланові надходження в бюджет сільської ради;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних та юридичних осіб;
 • від здавання в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;
 • одержані від громадян за надання послуг у галузі освіти.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для проведення освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3.Статистична, податкова, фінансова звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно законодавства.

 1. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством України.

 

XI. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти та науки, молоді і спорту України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівняй обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Немирівської РДА.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально –виховним процесом здійснюється засновником дошкільного закладу Бугаківською сільською радою.

 

                        XIІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію дошкільного закладу приймається власником дошкільного закладу відповідно до діючого законодавства України.

13.2. Зміни та доповнення до статуту дошкільного закладу затверджують рішенням власника дошкільного закладу.

 

 

Засновник закладу

 голова сільської ради                                           Л.В.Андрущак

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *